Кооперативност в училище – Методически насоки

Нагласи, които изграждаме

Посланието, което с темата за кооперативността ще отправим към учениците ни е:

Аз съм част от отбор и ще спечеля само ако отборът ми спечели.

В контекста на класа, това послание би звучало така:

Аз съм част от този клас и ще бъда толкова по-успешен, колко по-успешен е моя клас.

Знания, които предаваме

Дискусия с класа

Стартираме с дискусия. Това ще настрой учениците към темата за кооперативността и ще позволи да надградим техните познания и разбирания.

Примерни въпроси за дискусия:

 • Какво означава да работим в екип?
 • Кога е по-добре да работим в екип и кога самостоятелно?
 • Как разбираме, че сме се справили добре като екип?
 • Защо е важно всеки да знае с какво може да допринесе за екипната работа?
 • Аз съм се справил чудесно, но отборът ми е загубил. Какво би означавало това за мен?
 • Може ли помощта ми да се превърне в пречка за отбора? Кога?

Затваряне на дискусията

Обобщаваме въпросите, които сме дискутирали с класа. Текстът по-долу би могъл да ни помогне за това.

Екип/отбор е група от хора, които работят заедно за постигането на обща цел. В един екип е много важно всеки да знае общата цел и своята лична задача. Тази задача не е свързана само с количеството и качеството на свършената „работа“, а и с взаимовръзката между съотборниците. Постигането на целта им е резултат от комуникацията между тях, оказването на помощ и подкрепа. Важно е осъзнаването на общата цел и общия резултат. Никой не може да е успешен, ако екипът му не се справя. Всеки е отговорен както за себе си, така и за своите съотборници. Той трябва да е отворен да обсъди работата, да поиска или даде помощ при необходимост. Всеки член на отбора е важен и със своите мисли и действия допринася за постиженията му. Никой не е безгрешен и дори когато мислим, че сме най-добрите, можем да пропуснем нещо, което екипът да забележи. Затова е важно да работим заедно.

Извеждане на поведения, възпрепятстващи екипната работа

След като въведем темата е време да обсъдим с учениците кои са онези поведения, които възпрепятстват кооперативността и работата в екип. Може да зададем следния въпрос: “Кои са онези неща, които като правим, пречим на екип да работи успешно?”.

Поведения, възпрепятстващи екипната работа в контекста на Пукльовците

Изолират се от отбора си

 • не общуват със своите съотборници
 • допринасят единствено и само с решаването на индивидуалните си задачи
 • застават встрани и чакат останалите съотборници, докато се появи колективната задача

Решават колективната задача без да се съобразяват с останалите участници

 • изземват цялото пространство и сами решават колективната задача
 • не чуват предложенията и това, което останалите казват, докато решават задачата

Не се окуражават

 • не похвалват някого, който се е справил добре или е решил трудна за него задача

Решават индивидуалните задачи на другите, без да са помолени за помощ

 • не дават възможност на съотборниците си сами да се справят

Не помагат на съотборниците си, когато бъдат помолени за това

Не помагат на съотборниците си, когато виждат, че те изпитват трудности

 • не ги питат дали имат нужда от помощ, когато виждат, че се затрудняват

Извеждане на правила, подпомагащи кооперативността

Не е достатъчно да сме идентифицирали и да знаем поведенията, които възпрепятстват екипната работа. Учениците се нуждаят от положителни правила, които да им дадат насоки за това как да се държат правилно. По-долу са дадени някои правила, които може да изведем заедно с учениците, след като обсъдим поведенията, които възпрепятстват кооперативността.

Бъдете активни.

Направете нещо, което допринася за отбора дори, когато сте свършили със своята задача.

Окуражавайте се.

Измислете си име на отбора и знак за поздрав.

Хвалете съотборниците си и се гордейте с постиженията им.

Помагайте само, когато ви помолят.

Попитайте дали да помогнете, ако някой се затруднява.

Бъдете винаги отзивчиви и помагайте с желание.

Разберете каква е вашата роля в отбора и с какво може да допринесе най-много за неговия успех.

Уверете се, че всички разбират каква е целта на отбора и как тя да бъде постигната.

Умения, които упражняваме

Време е да приложим наученото на практика и да упражним уменията за кооперативност и работа в екип. Освен с игрите за Пукльовците това може да направим и по други начини. Следете нашия блог, в който ще публикуваме алтернативни медоти за упражняване на уменията за кооперативност и работа в екип.

Синоними

Работа в екип, сътрудничество, колаборация.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *