Защо създадохме Пукльовците?

Пукльовците са измислени същества, на които им пука! И тяхната цел е да научат и нашите деца да им пука. За другите. За природата. За света околото тях. Само това може да донесе положителна промяна. Но за да е устойчива във времето тази промяна е нужно да сме заедно – да работим в екип, да се окуражаваме, да се подкрепяме, да се приемаме въпреки различията си, да си помагаме. Ето защо Пукльовците учат нашите деца и на тези важни умения. За едно по-добро, устойчиво бъдеще.

По-долу описаме нашите десет причини да съществуват Пукльовците.

  1. Половината от българските деца нямат дори базови умения за работа в екип – това е проблем, който нашето общество трябва да осъзнае.
  2. За да повишим чувствителността на обществото към липсата на умения за работа в екип у нашите деца – това застрашава сериозно техния успех в 21 в. в личен, социален и професионален план.
  3. За да покажем, че не сме безразлични към липсата на умения за екипна работа у нашите деца и искаме промяна – развитието на умения за работа в екип да бъде заложено в задължителната програма на Министерството на образованието и науката.
  4. За да развием уменията на нашите деца за работа в екип – умения като кооперативност, комуникативност, толерантност, емпатия и др.
  5. За да превърнем нашите деца в едни истински Пукльовци – хора, на които им пука. Пука им за другите. Пука им за природата. Пука им за света като цяло.
  6. За да повишим чувствителността на нашите деца към различни екологични проблеми – да знаят, че всеки един от нас може да помогне за решаването на тези проблеми като промени част от ежедневните си навици.
  7. За да бъде образователният процес близък до нашите деца – технологиите и дигиталните игри са неизменна част от техния живот и не бива да бъдат изцяло отричани в образованието.
  8. За да дадем възможност на нашите децата да учат неформално и да съпреживяват ученето чрез игра – най-естественият начин за учене при тях.
  9. За да приобщим всичи деца в класа така, че никой да не се чувства изолиран и отхвърлен – чрез игра в отбори децата бързо изграждат по-близки, приятелски взаимоотношения помежду си.
  10. За да повишим ангажираността и мотивацията на нашите деца да учат, а оттам да повишим и техния успех – съзтезанието между отборите е силен стимул за самоусъвършенстване.

Вие какво мислите? Защо трябва да съществуват Пукльовците?