10 причини да работим в екип

79% от българските работодатели посочват уменията за работа в екип като най-важното изискване към своите кандидати за работа. Данните са от анкетно проучване за изискванията на работодателите при подбора на служители, проведено като част от проекта „Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „Бакалавър“, направление „Администрация и управление“, в съответствие с изискванията на пазара на труда“.

От друга страна всички теоретични рамки за уменията на 21 в., вкл. тази на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD), посочват уменията за работа в екип като ключови умения за успешното реализиране в личен, социален и професионален план на всеки един от нас.

Защо това е така? Защо уменията за работа в екип са толкова важни? Ето списък с 10 причини да работим в екип.

  1. Увеличава ефективността и производителността – доказано е, че когато екипът работи добре е налице т.нар. синергичен ефект, т.е. резултатът, постигнат от екипа, е по-голям от резултата, който членовете на екипа биха постигнали, ако работеха отделно и изолирано един от друг.
  2. Поощрява творчеството и решаването на проблеми – благодарение на различията между отделните членове от екипа (от гледна точка на знания и опит, нужди, перспективи и др.) се генерират повече и по-оригинални идеи и иновативни решения.
  3. Намалява риска от провал – всички членове от екипа допринасят и са отговорни за общия успех, което балансира риска от отсъствието или неефективността на отделен човек.
  4. Повишава мотивацията и ангажираността – добрите взаимоотношения между отделните членове на екипа насърчават атмосфера, която поражда приятелството и лоялност. А това повишава тяхната мотивация и ангажираност към общите цели.
  5. Насърчава поемането на умерени рискове – чувството на сигурност, което екипът осигурява, дава възможност на отделните членове да дават смели предложения и да предприемат смели действия. Това често води до поемането на рискове, което от своя страна повишава шансовете за генериране на иновативни решения.
  6. Намалява стреса и повишава устойчивостта на работното място – равномерното разпределение на задачите спрямо знанията и опита на отделните членове от екипа, както и подкрепата и помощта, която те си дават един на друг, намалява стреса и ги прави по устойчиви на бърнаут.
  7. Повишава морала и следването на етични норми – отделните членове на екипа се само-регулират взаимно, което помага за това да се спазват общите етични норми и правила.
  8. Повишава удовлетвореността – чувството за принадлежност и че допринасят и си важна част от нещо по-голямо кара отделните членове на екипа да се чувстват значими и удовлетворени.
  9. Повишава удоволствието от работния процес – „Homo est animal sociale“ или „човекът е обществено животно“ е казал Аристотел и има нужда от общуване. Имено удовлетворяването на тази нужда чрез работата в екип, която дава възможност да взаимодействащ с други, води до изпитване на удоволствие от работния процес.
  10. Улеснява ученето и общото разбиране – споделянето на информация, знания и опит между отделните членове от екипа улеснява ученето и развитието, и позволява те да достигнат до общо разбиране по различни въпроси.

Ако и вие вярвате, че уменията за работа в екип за важни и нашите деца трябва да ги притежават – подкрепете ни в ПРОМЯНАТА като гласувате за Пукльовците на https://nova.bg/promyanata/puklyovtsite.